6771龍頭系列6771-GX-80CP

6771-X2-80CP

6771-T3-81CP

6771-T3-85CP

6771-TF-80CP

http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=186
 
  6771-GX-80CP
  6771-X2-80CP   6771-T3-81CP   6771-T3-85CP   6771-TF-80CP   6771-G0-80CP  
  檯面龍頭   埋壁盆用龍頭   溫控淋浴龍頭組   溫控淋浴龍頭,附蛇管   溫控頂噴淋浴組   無鉛RO龍頭  
  11,232   9,504   22,980   20,320   34,400   3,396  


6771-90-81CP

6771-91-80CP

6771-W0-80CP

6771-93-80CP

6771-93-81CP

6771-94-80CP
 
  6771-90-81CP   6771-91-80CP   6771-W0-80CP   6771-93-80CP   6771-93-81CP   6771-94-80CP  
  檯面龍頭   檯面龍頭   壁式浴缸龍頭   沐浴龍頭   沐浴龍頭組   淋浴/浴缸龍頭  
  10,384   8,728   13,272   8,432   12,388   13,272  


6771-94-81CP

6771-94-81W1

6771-96-80CP

7771-96-80CP

6771-97-80CP

6771-WS-80CP
 
  6771-94-81CP   6771-94-81W1   6771-96-80CP   7771-96-80CP   6771-97-80CP   6771-WS-80CP  
  淋浴/浴缸龍頭組   淋浴/浴缸龍頭組   廚房龍頭   廚房龍頭   廚房龍頭   洗滌器  
  17,228   18,288   10,912   9,856   9,856   2,148  

 
6771-WS-82CP

6771-WS-85CP

6771-WK-82CP

6771-WS-81CP

6771-W7-80CR

6874-Y7-80CP
 
  6771-WS-82CP
6771-WS-85CP
6771-WK-82CP
6771-WS-81CP
6771-W7-80CR
6874-Y7-80CP    
  洗滌器+凡而組
洗滌器+蛇管
噴槍組(廚房用)
洗滌器+掛架+蛇管

噴槍轉接頭組
凡而三通組(外牙)    
  3,616

2,640

3,616

2,640

148

480
   

 
S150-FM-79CP

6771-26-80CP

6771-9T-81CP

6771-9S-81CP

6771-9S-80CP

6771-97-82CP
 
  S150-FM-79CP
6771-26-80CP
6771-9T-81CP
6771-9S-81CP
6771-9S-80CP
6771-97-82CP    
  洗滌器蛇管(廚房)
檯面式擠皂器組
昇降桿組
手持花灑+蛇管
手持花灑
廚房龍頭+噴槍組    
  880

1,480

6,296

2,776

1,936
13,324    

 
7771-96-82CP

6771-9Q-80CP

6771-WK-83CP

6771-AH-80CP

6771-AB-80CP

6771-AC-80CP
 
  7771-96-82CP
6771-9Q-80CP
6771-WK-83CP
6771-AH-80CP
6771-AB-80CP
6771-AC-80CP    
  廚房龍頭+噴槍組
洗滌器(銅)(不含蛇管)
噴槍組(廚房用)
頂噴花灑(塑),6"
頂噴花灑組
頂噴花灑盤    
  13,324
1,976
4,196
7,076

11,440
8,800    

 
6771-90-81PK

6771-9S-82CP 
  6771-90-81PK
6771-9S-82CP
6771-26-81CP

   
  檯面龍頭,金色
手持花灑組
檯面式擠皂器組

   
 

3,956
2,200