Lucky 7 - 6777 龍頭系列


6777 LUCKY SEVEN創造希望,典藏幸福--
種子,萬物生生不息的根源,並非所有種子都能成長,每顆萌芽的的種子就是希望與幸福的象徵。LUCKY SEVEN系列龍頭的出水管,彷彿有生命般的向上生長著;彎曲的造型有如幸運的數字 “7”,更能為人們帶來好運,創造希望,典藏幸福。
   
 
 

 
6777-X2-80CP

 
6777-92-81CP

 
  6777-X2-80CP   6777-92-81CP    
  面盆龍頭,亮鉻色  
面盆龍頭,亮鉻色
   
  12,960   14,928     
6777-X2-80MA

 
7777-X2-80MA

 
6777-92-81MA

 
6777-90-80CP

 
6777-96-80CP

 
6777-X6-80CP
 
  6777-X2-80MA
7777-X2-80MA
6777-92-81MA
6777-90-80CP
6777-96-80CP
6777-X6-80CP  
  面盆龍頭
霧黑色

面盆龍頭(短)
霧黑色

雙把面盆龍頭
霧黑色

檯面龍頭
亮鉻色

廚房龍頭
亮鉻色

廚房龍頭
亮鉻色
 
  16,848
16,120

19,408
8,448
10,912
12,496  


 
6777-G0-80CP

 
6777-XW-80MA

 
6777-XG-80MA

 
6777-DC-85MA

 
7771-AB-80MA

 
7771-AS-80MA
 
  6777-G0-80CP   6777-XW-80MA   6777-XG-80MA   6777-DC-85MA   7771-AB-80MA   7771-AS-80MA  
 
無鉛飲水龍頭
亮鉻色
  單把雙控閥體組
霧黑色
 
混和閥+3路分水
霧黑色
  花灑掛架+花灑
霧黑色
  頂噴花灑Ø300
霧黑色
 
頂噴花灑Ø300
霧黑色
 
  4,800   15,184   15,980   8,632   17,448   15,676  


 
6777-AS-80MA

 
6777-X3-81MA

 
6777-X3-81CP

 
6777-X4-81MA

 
6777-WX-80MA


 
6777-AD-80MA
 
  6777-AS-80MA   6777-X3-81MA   6777-X3-81CP   6777-X4-81MA   6777-WX-80MA   6777-AD-80MA  
  頂噴組Ø257xH350
霧黑色
 
淋浴龍頭組
霧黑色
  淋浴龍頭組
亮鉻色
  淋浴/浴缸龍頭
霧黑色
 
浴缸龍頭
霧黑色
  轉接頭組
霧黑色
 
  24,000   24,272   17,196   32,200   20,736   2,268  


 
 6777-DC-80MA

 
6777-9V-80MA

 
6777-9W-80MA

 
7777-9S-82MA


 
0777-9S-79CP


 
7777-9C-80CP
 
  6777-DC-81MA   6777-9V-80MA   6777-9W-80MA   7777-9S-82MA   0777-9S-79CP   7777-9C-80CP  
 
給水接頭+掛架
霧黑色
  出水口(可切換)
霧黑色
  出水口
霧黑色
 
花灑+蛇管+掛架
霧黑色
  花灑(三段)
塑膠電鍍
 
活動式掛架
亮鉻色
 
  3,656   7,824   7,056   11,460   848   1,650  


 
6757-9C-80CP

 


 


 


 


 

 
  6757-9C-80CP   6777-G0-80CP   6777-G1-80CP   6777-G2-80CP   6777-G2-80CW   6777-G2-80MA  
  花灑掛架
亮鉻色
  無鉛飲水龍頭
亮鉻色
 
無鉛飲水龍頭(熱)
亮鉻色
  飲水龍頭(冷熱)
亮鉻色
 
飲水龍頭(冷熱)
白色
  飲水龍頭(冷熱)
霧黑色
 
  1,180   4,800   5,120   6,080   7,904   7,904  


 


 
6777U880MA

 


6926-U9-80MA

   


 
  6777-G2-80SW   6777-U8-80MA   6926-U9-80MA              
  飲水龍頭(冷熱)
仿白鐵色
  立盆龍頭組   立地式面盆龍頭
霧黑色
             
  7,904       61,776