Pan II - 6779 龍頭系列


8779-90-80CP

 
7779-90-80CP
 
6779-93-80CP
 
6779-93-81CP
 
6779-94-82CP
 

6779-L3-80CP

 
  8779-90-80CP
7779-90-80CP
6779-93-80CP
6779-93-81CP   6779-94-82CP
6779-L3-80CP  
  面盆龍頭+水道配件
亮鉻色

面盆龍頭加高
亮鉻色

淋浴龍頭
亮鉻色

淋浴龍頭組
亮鉻色
  淋浴/浴缸龍頭組
亮鉻色
  一切2長栓
亮鉻色
 
 


 


6779-XF-80CP
 
6779-XV-80CP
 
7779-XF-80CP
 
7779-XV-80CP
 
6779-DC-80CP
 
6779-X3-80CP
 
  6779-XF-80CP
6779-XV-80CP
7779-XF-80CP
7779-XV-80CP   6779-DC-80CP
6779-X3-80CP  
  埋壁式混合閥體組
面板120x120mm

埋壁式混合閥體組
面板120x120mm

埋壁式混合閥體組
面板Ø120mm

埋壁式混合閥體組
面板Ø120mm
  花灑掛架
亮鉻色
  淋浴掛架龍頭組
亮鉻色
 
 


 6779-BF-80CP

6779-90-80CP

6779-90-81CP

6779-94-80CP

 

 
 
  6779-BF-80CP   6779-90-80CP   6779-90-81CP
6779-94-80CP  
 
 
  淋浴頂噴花灑組   檯面龍頭  
檯面龍頭,拉桿式

淋浴/浴缸龍頭  
 
 
  適用水壓 1~6kg/cm²  
 


         6779-XW-80CP

6779-XU-80CP

6779-XM-80CP

6779-XN-80CP

7779-XW-80CP

7779-XU-80CP

 
  6779-XW-80CP   6779-XU-80CP   6779-XM-80CP   6779-XN-80CP   7779-XW-80CP   7779-XU-80CP  
  埋壁雙切閥體組  
雙控閥體組,Slim
  單控閥體組   單控閥體組,Slim   雙控閥體組   雙控閥體組,簡易閥  
 


 7779-XM-80CP


7779-XN-80CP


6779-9V-80CP

6779-9V-81CP

6779-9W-80CP

6779-9W-81CP
 
  7779-XM-80CP
7779-XN-80CP
6779-9V-80CP   6779-9V-81CP
6779-9W-80CP
6779-9W-81CP  
  單控閥體組
閥體組,Slim down
出水口   出水口+立布
出水口,160MM
出水口+立布  
 


 


9779-92-80CP

9779-91-80CP

8779-90-81CP


0904-9S-79CP

S150-F6-79CP

0758-9C-79CP
 
  9779-92-80CP   9779-91-80CP   8779-90-81CP   0904-9S-79CP   S150-F6-79CP   0758-9C-79CP  
  壁式雙把手面盆龍頭
 
檯面式雙把手面盆龍頭
  檯面龍頭+水道配件
 
手花灑,2段
  花灑蛇管(彈性)   掛架,亮鉻色  
 


 0765-9C-79CP

6779-AC-80CP

6904-AB-80CP

6904-AS-80CP 
 
  0765-9C-79CP   6779-AC-80CP   6904-AB-80P   6904-AS-80CP  
     
 
三孔掛座,亮鉻色
  長方弧型頂噴,30CM   頂噴花灑   頂噴花灑