6909龍頭系列
 
7909-92-81CP

 
6909-V8-80CP

 
6909-91-80CP

 
6909-91-81CP

 
6909-97-80CP

 
6909-97-82CP
 
  7909-92-81CP
6909-V8-80CP
6909-91-80CP
6909-91-81CP
6909-97-80CP
6909-97-82CP  
  壁式混合水龍頭
壁式單冷水龍頭
檯面龍頭
檯面龍頭
廚房龍頭
廚房龍頭+噴槍+底座  
  17,216
10,912
9,680
10,120
10,912
13,692  


 
6909-90-80CP

 
6909-90-81CP

 
6909-93-80CP

 
6909-93-81CP

 
6909-94-80CP

 
6909-94-81CP
 
  6909-90-80CP   6909-90-81CP   6909-93-80CP   6909-93-81CP   6909-94-80CP   6909-94-81CP  
  面盆龍頭   面盆龍頭   淋浴龍頭   淋浴龍頭組   淋浴龍頭   淋浴龍頭組  
  7,920   8,272   9,980   13,708   12,884   16,612  


 
6909-M0-80CP

 
6909-M1-80CP

 
6909-M2-80CP

 
6909-M3-80CP

 
6909-BD-80CP

 
6909-BF-80CP
 
  6909-M0-80CP   6909-M1-80CP   6909-M2-80CP   6909-M3-80CP   6909-BD-80CP   6909-BF-80CP  
  浴缸龍頭   浴缸龍頭   浴缸龍頭   浴缸龍頭+頂噴   淋浴花灑組   淋浴花灑組  
  22,880   33,000   37,840   46,640   38,912   36,008  


 
6909-9Y-80CP

 
6909-VA-80CP

 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=410

 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=409

 

 
6909-9P-81CP

 
   6909-9Y-80CP   6909-VA-80CP   6909-9V-80CP   6909-9W-80CP   6909-W0-80CP   6909-9P-81CP  
   單把平衡閥   單溫切換器組   出水口,140mm   出水口,140MM   出水口,185mm   埋壁淋浴組  
   16,896   2,920   3,272   3,080   4,320   29,992  


 
6909-9T-80CP

 
alt=

 
6909-9T-82CP

 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=461

 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=460

 
 
  6909-9T-80CP   6909-9T-81CP   6909-9T-82CP   6909-9S-81CP   6909-9C-80CP   7909-9C-80CP  
  升降桿  
升降桿組
  升降桿組   手花灑+蛇管組   固定式掛架組   方型活動式掛架  
  5,228   8,340   9,404   3,112   616   1,600  


 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=442

 
6909-AC-80CP

 
6909-AB-80CP

 
6909-AS-80CP

 
0909-A8-80CP

 
6909-V1-80CP
 
  6909-99-81CP   6909-AC-80CP   6909-AB-80CP   6909-AS-80CP   0909-AB-80CP   6909-9T-82CP  
  下身盆龍頭  
8"花灑盤(銅)
  8" 頂噴花灑,銅電鍍   8" 頂噴花灑,銅電鍍   L型出水管+法蘭   單溫淋浴組  
  8,272   11,000   13,640   13,640   2,520   6,964  


 
0909-AD-22CP

 
6909-AD-80CP

 

 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=461

 
6909-91-80PK

 

 
   0909-AD-22CP   6909-AD-80CP   6909-AD-81CP   6909-9S-80CP   6909-91-80PK  
 
   方型轉接頭   轉接頭+牙管5CM   接頭+蛇管組   方形手花灑,無蛇管   檯面龍頭  
 
   1,064   1,156   1,904   2,272   19,360