JUSTIME 龍頭 > 6923 Charming Plus 系列


  6923 龍頭系列

6923fsL

 
 

 
6923-90-80MA
 
6923-90-80CP
 
7923-90-80CP
  6923-90-80MA   6923-90-80CP   7923-90-80CP
  面盆龍頭  
面盆龍頭
  檯面龍頭
  10,568   8,128   13,600
 
 
6923-X3-80CP
 
6923-M5-80CP
 
6923-M0-80CP
  6923-X3-80CP   6923-M5-80CP   6923-M0-80CP
  壁式淋浴掛架龍頭組   浴缸龍頭   浴缸龍頭
  8,208
23,440
28,240
 6923-90-80CP

6923-93-80CP

6923-94-80CP

6923-X1-80CP

6923-91-80CP

6923-91-81CP
 
  6923-90-81CP   6923-93-80CP   6923-94-80CP   6923-X1-80CP   6923-91-80CP   6923-91-81CP  
  面盆龍頭,拉桿式   淋浴龍頭組   浴缸淋浴龍頭組   盆用龍頭(12cm)   檯面龍頭   檯面龍頭  
  8,396   11,520   14,240   9,168   11,688   11,956  6923-XW-80CP

6923-XW-80CP

6923-XW-80CP

6923-XW-80CP

6923-XM-80CP

6923-XP-80CP
 
  6923-XW-80CP   6923-XX-80CP   6923-XY-80CP   6923-XZ-80CP   6923-XM-80CP
6923-XP-80CP  
  壁式雙切閥體組   壁式雙切閥體組   壁式雙切閥體組,止水   壁式雙切閥體組,止水   壁式單切閥體組
壁式單切閥體組,止水  
  10,400   10,400   11,200   11,200   9,760   10,560  6923-DC-80CP

6923-DC-81CP

6923-M5-82CP

6923-M2-80CP

9923-X2-80CP

9923-92-81CP
 
  6923-DC-80CP   6923-DC-81CPP   6923-M5-82CP   6923-M2-80CP   9923-X2-80CP   9923-92-81CP  
  掛架、給水接頭   掛架、給水接頭+牙管   浴缸龍頭四件式   浴缸龍頭五件式   埋壁單把手混合龍頭   埋壁雙把手龍頭  
  1,280  
  32,976   37,368   17,408  
 
6923-S0-80CP

6923-S0-80CP
 
  6923-S0-80CP   6923-S0-81CP  


 
  感應式龍頭(單冷)   感應式龍頭(單冷)  


 
  14,616
15,360