JUSTIME 龍頭 > 6926 Chapter 系列

 
chapter_B1
 


6926-90-80CP

6926-90-81CP

6926-96-80CP

6926-U9-80CP


6926-U1-80CP
 
  6926-90-80CP   6926-90-81CP   6926-96-80CP   6926-U9-80CP   6926-U9-80MA   6926-U1-80CP  
  面盆龍頭   檯面龍頭(拉桿)   檯面龍頭   立地式面盆龍頭   立地式龍頭   立式浴缸龍頭  
  11,280
11,680
14,272
47,520
61,776
65,600  6926-T4-85CP

6926-T3-85CP

6926-T3-81CP

7926-T4-80CP

6926-XW-80CP

6926-TF-80CP
 
  6926-T4-85CP   6926-T3-85CP   6926-T3-81CP   7926-T4-80CP   6926-XW-80CP   6926-TF-80CP  
  恆溫淋浴龍頭含蛇管  
恆溫淋浴龍頭含蛇管
  恆溫淋浴龍頭組   恆溫浴缸/淋浴龍頭   埋壁雙切開關閥體  
恆溫淋浴花灑組
 
  22,080
20,320
23,400


11,552
34,400  6926-PU-80CP

6926-PU-80KG

6926-PU-80MA

6926-96-80MA

6926-96-80PK

6926-U7-80MA
 
  6926-PU-80CP   6926-PU-80KG   6926-PU-80MA   6926-96-80MA
6926-96-80KG   6926-U7-80MA  
  伸縮廚房龍頭,亮鉻色   伸縮廚房龍頭,霧金色   伸縮廚房龍頭,霧黑色   檯面龍頭,霧黑色
面盆龍頭,霧黑色   檯上盆龍頭組  
  15,920
21,492
20,696   18,552  
  86,400  6510-U9-8000

6926-U9-80MA_1

6926-90-80MA

6926-90-80PK

6926-96-80PK


 
  6510-U9-8000   6926-U9-80MA   6926-90-80MA   6926-90-80KG   6926-96-80KG  
 
  立地式面盆   立地式面盆+龍頭組   面盆龍頭,霧黑色   面盆龍頭,霧金色   面盆龍頭,霧金色      
 14,664     6757-9S-80CP

6757-9S-81CP

6757-9S-81MA

7920-9C-80CP
 
  6757-9S-80CP   6757-9S-81CP   6757-9S-81MA   7920-9C-80CP

 
 
  銅花灑,亮鉻色   銅花灑+蛇管,亮鉻色   銅花灑+蛇管,霧黑色   可調式花灑掛架

     
  1,480
2,320
4,564   1,600