JUSTIME 龍頭 > 飲水龍頭系列


 6777-G0-80CP
 飲水機龍頭,單冷
 4,800
 
 
 
 


 
 
 
7770-G0-80S1
 
 
 
  6770-G0-80P1
6770-G0-80S1
6771-G0-80CP
7770-G0-80S1   6808-G0-80CP
6808-G0-80CU  
  白鐵飲水機、黑尾桿
不鏽鋼飲水機組

飲水機龍頭(單冷)
不鏽鋼飲水機組,加長  
飲水機龍頭(單冷)
  飲水機龍頭(抗菌銅)  
  3,768
3,712
3,396
4,800
2,560
5,120  

 
 

6703-G0-80CP

6703-G0-80BB


6703-G0-80PK
 
  6703-G0-80CP   6703-G0-80BB   6703-G0-80PK  
 
飲水機龍頭(單冷)
 
飲水機龍頭(復古銅)
  飲水機龍頭,亮金色  
  4,424
5,752
5,752  


 
 
 
 
 
 
  7780-G5-80S1
7780-G5-80CU
6783-G1-80CP
6796-96-80CP   6796-97-80CP
6710-04-81CP  
 
飲水機本體

飲水機本體(抗菌銅)
外彎式飲水機組
2用龍頭,單冷水+RO   2用龍頭,單冷水+RO   無鉛飲水機+心臟  
  4,640
5,760
972
3,252
3,252
2,628  


 
 
 
   
   
 
  6741-01-81CP

 
 
無鉛飲水機+噴頭組


 
  1,780

 
6771-GX-80CP

6703-GX-80CP

6703-GX-80PK

6796-96-80CP

6796-97-80CP

 
  6771-GX-80CP   6703-GX-80CP   6703-GX-80PK   6796-96-80CP
6796-96-80CP

 
  三用龍頭   三用龍頭  
三用龍頭
  檯面上RO龍頭
掛牆RO龍頭


 
  11,232
12,520
16,276
3,252
3,252