JUSTIME 龍頭 > 頂噴花灑


0876-AS-79CP

6703-AB-80CP

6768-AC-80CP

6768-AB-80CP

6768-AS-80CP

6770-A1-80PB
 
  0876-AS-79CP   6703-AB-80CP   6768-AC-80CP   6768-AB-80CP   6768-AS-80CP   6770-A1-80PB  
  頂噴花灑   頂噴花灑   頂噴花灑   頂噴花灑   頂噴花灑   頂噴(含氧)Ø20CM  
  1,104
9,528
1,796
4,436
4,436
4,000  


6770-A3-80PB

6770-A5-80PB

6770-AC-80S1

6770-AB-80S1

6771-AC-80CP

6771-AB-80CP
 
  6770-A3-80PB   6770-A5-80PB   6770-AC-80S1   6770-AB-80S1   6771-AC-80CP   6771-AB-80CP  
  頂噴(含氧)Ø30CM   頂噴(含氧)Ø50CM   頂噴(不鏽鋼)Ø20cm   頂噴(不鏽鋼)Ø20cm   頂噴花灑Ø20cm   頂噴花灑Ø20cm  
  8,800
20,320
11,580
15,048
8,800
11,440  


6771-AS-80CP

6771-AH-80CP

6777-AS-80MA

6779-AC-80CP

6803-AH-80CP

6808-A2-80CP
 
  6771-AS-80CP   6771-AH-80CP   6777-AS-80MA   6779-AC-80CP   6803-AH-80CP   6808-A2-80CP  
  頂噴花灑Ø20cm   頂噴組,Ø150MM   頂噴組,Ø257MM   弧形頂噴30x20CM   彎管型淋浴頭,1/2"   頂噴Ø20CM  
  11,440
7,076
24,000
8,448
3,832
4,000  


6808-A3-80CP

6874-AB-80CP

6874-AH-80CP

6880-AB-80CP

6880-AH-80CP

6903-AC-8007
 
  6808-A3-80CP   6874-AB-80CP   6874-AH-80CP   6880-AB-80CP   6880-AH-80CP   6903-AC-8007  
  頂噴Ø30CM   長筒型淋浴頭,1/2"   錐型淋浴頭,1/2"   長筒型淋浴頭,1/2"   柱型淋浴頭,1/2"   頂噴花灑Ø295MM  
  8,800
3,716
2,904
3,832
2,904
2,856  


6903-AB-8007

6903-AS-8007

6904-AC-80CP

6904-AB-80CP

6904-AS-80CP

6909-AC-80CP
 
  6903-AB-8007   6903-AS-8007   6904-AC-80CP   6904-AB-80CP   6904-AS-80CP   6909-AC-80CP  
  頂噴花灑Ø295MM   頂噴花灑Ø295MM   頂噴22x22CM   頂噴22x22CM   頂噴22x22CM   頂噴20x20xCM  
  5,376
5,376
2,400
5,040
5,040
11,000  


6909-AB-80CP

6909-AS-80CP

6909-AH-80CP

6919-A4-80PB

6919-A5-80PB

6920-AC-80CP
 
  6909-AB-80CP   6909-AS-80CP   6909-AH-80CP   6919-A4-80PB   6919-A5-80PB   6920-AC-80CP  
  頂噴20x20CM   頂噴20x20CM   頂噴15x15CM   頂噴(含氧)40x40CM   頂噴(含氧)50x50CM   頂噴232x129MM  
  13,640
13,640
1,104
14,720
23,360
10,560  


6920-AB-80CP

6929-A2-80CP

6929-A3-80CP

7771-AB-80MA

7771-AS-80MA


 
  6920-AB-80CP   6929-A2-80CP   6929-A3-80CP   7771-AB-80MA   7771-AS-80MA      
  頂噴232x129MM   頂噴20x20CM   頂噴30x30CM   頂噴Ø30CM,黑色
  頂噴Ø30CM,黑色      
  13,200
4,480
9,600
17,448
15,676