6804-12-80SS
 
6804-12-80SS_DIM
 
6804-12-80SS
6804-12-80SS
Swivel Double Towel Bar
活動雙桿組(18")

材質:  銅

顏色 :  鎳-刷線-啞光臘 1,512

Download
6804-12-80SS Dimension mm

6804-12-80SS Installation

6804-12-80SS SketchUp

 


  1. 掛件底座以渾厚、圓滾的錐體延伸為主設計。
  2. 銅材質產品表面刷線,不易在表面留下指紋。6904-51-80CN


 
  6904-51-80CN  
                 
  掛勾
 
                 
  624