6804-14-80SS
 
6804-14-80SS_DIM
 
6804-14-80SS
6804-14-80SS
Double Towel Bar (600mm)
固定雙桿組

材質:  銅

顏色 :  鎳-刷線-啞光臘 2,348

Download
6804-14-80SS Dimension mm

6804-14-80SS Installation

6804-14-80SS SketchUp

 


  1. 掛件底座以渾厚、圓滾的錐體延伸為主設計。
  2. 銅材質產品表面刷線,不易在表面留下指紋。6804-60-80SS


 
  6804-60-80SS  
                 
  浴巾環
 
                 
  1,068